ČIŠTĚNÍ VODNÍCH PLOCH / CLEANING OF AQUACULTURE

English below

VODNÍ PLOCHY  NÁDRŽE   RYBNÍKY  ODCHOVNY

Firma SUBIO EKO s.r.o. nabízí  z řady Profi bio přípravek na bázi užitečných mikroorganizmů a unikátních enzymů k biologickému čištění vodních ploch, chovných rybníků a nádrží.

Odbahňuje a projasňuje vodu, eliminuje výskyt řas a sinic, zvyšuje bonitu rybníků, redukuje invazivní rostliny.

Přípravek stimuluje střevní mikroflóru a prospěšné bakterie v tělech ryb, krevet a veškerého vodního potěru a plůdku v chovných rybnících a lagunách.

PRE-BIOTICKÝ ČISTIČ ZVYŠUJE IMUNITU A ZABRAŇUJE NEMOCEM

Určeno pro:

 • Chovné laguny
 • Chovné rybníky
 • Štěrkovny
 • Přehrady
 • Mrtvá ramena
 • Záchytné nádrže
 • Rekreační nádrže
 • A jiné ...

 

Účinky:

 • Odbourávání organické části nánosu bahna, snížení detritu
 • Likvidace vodního květu (sinice) na neškodné minimum
 • Zvyšování bonity rybníků
 • Minimalizace stresových faktorů na celkový vodní ekosystém
 • Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním ekosystému – lepší přístupnost kyslíku pro vodní organizmy
 • Zvýšení netto produkce (dochované ryby) z jednotky plochy rybníku
 • Investice do chovného rybníku je nastavená na několikanásobnou návratnost v chovném cyklu
 • Lepší žravost a využitelnost předkládaných krmiv u ryb
 • Nárůst planktonu
 • Opětovné nastolení přirozené rovnováhy vodních ploch s dlohodobými problémy
 • Redukce invazivních rostlin na neškodné minimum
 • Odbourávaní organických nečistot, které podporují invaziní rostliny
 • Snižuje úmrtnosti
 • Aplikované bakterie mají kladný probiotický účinek pro ichtyofaunu (ryby)
 • Stimuluje střevní mikroflóru prospěšnými bakteriemi
 • Může být granulován do krmiva
 • Nemá žádné škodlivé vedlejší účinky

 

Biologický čistič zlepšuje pro-biotické vlastnosti krevet a ryb přes biologický akcelerátor, který stimuluje zdravou střevní mikroflóru a prospěšné bakterie v ní a potlačuje růst patogenních mikroorganismů. Imunitní systém se lepší, takže ryby a veškerá rybí osádka je mnohem méně náchylná k virové infekcI a nemocem.

Produkt stabilizuje gastrointestinální funkce v trávicím ústrojí ryb  vytvořením příznivého probiotického prostředí, tím snižuje možnost virových a plísňových infekcí a zároveň zvýší  účinnost netto produkce (dochované ryby). 

Pokud je to možné, měl by být biopřípravek použit od prvního dne fáze plůdku v líhni, aby zajistil, že pro-biotické vlastnosti byly vstřebány do střevního systému plůdku co nejdříve po vylíhnutí. 

Čistost a kvalita vody je nesmírně důležitá při odchovu zdravého plůdku a chovných ryb. 

Může být granulován do krmiva, odolává peletizaci.

Aplikace a dávkování tohto biopřípravku je vždy řešeno individuálně. Musí být podloženo podrobnými

i technickými údaji chovného zařízení . Dávkovací předpis je tedy zpracován dle dodaných ukazatelů.

Interval, množství a délka dávkování je pro každou vodní plochu či odchovnu individuální, dle typu, velikosti a řešení daného problému.  Aplikaci tedy vždy doporučujeme konzultovat s dodavatelem.  

Obvykle dávkujeme 5 až 8 x v období  jednoho  až  čtyřech let,  dle stavu vodní  plochy.  V chovných rybnících,  za účelem zvýšení produkce ryb, se aplikuje vždy v průběhu chovného cyklu.

Vzhledem k velmi vysokému obsahu mikroorganizmů, KTJ  (tzn. kolonie tvořící  jednotky, angl. CFU „Colony-Forming Unit“), je potřeba relativně malého množství  biopřípravku pro dosažení  maximálního výsledku. Hodnota KTJ stanovuje počet množivých bakterií (celkovou mikrobiální aktivitu) a je přímo úměrná kvalitě a účinnosti výrobku. Přípravek je 100% účinný výrobek s certifikovaným počtem KTJ dle testování, v souladu s nejpřísnějšími mezinárodními standardy. V průběhu dávkování a působení přípravku není nutná žádná karanténa pro koupání a konzumaci ryb.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PROFI – WATER RESERVOIRS * PONDS

A bioproduct working on the basis of useful microorganisms and unique enzymes to be used for bio-cleaning of water bodies

Use: To remove mud, clear water, eliminate algae and cyanobacteria, increase quality of ponds and reduce invasive plants.

Suitable for:

 • Gravel-pits
 • Fish tanks
 • Dams
 • Backwaters
 • Impounding reservoirs
 • Recreational water bodies

 

Effects:

 • Degradation organic parts of mud sediments; decrease of detritus
 • Liquidation of water-bloom (blue-green algae) to harmless minimum
 • Increase in quality of ponds
 • Minimisation of stress-related factors influencing entire water ecosystem
 • Improvement of oxygen ratio in water ecosystem – better accessibility of oxygen to water organisms
 • Increase in net production (existing fish) per a unit of a water body
 • Investment into the fishpond is adjusted to reach severalfold return during the cultivation cycle
 • Higher appetite and exploitability of food administered to fish
 • Plankton growth
 • Re-establishing natural equilibrium of water bodies suffering with prolonged troubles
 • Reducing invasive plants to harmless minimum
 • Degrading organic impurities stimulating occurrence of invasive plants
 • Applied bacteria have positive probiotic effect on ichthyofauna (fish)

 

The time interval, amount and application period are dependent specifically on each water body according to its type, size and troubleshooting method of each respective problem. For the best use of the preparation, it is recommended to hold a consultation with the supplier of the product.   

The preparation is usually applied 5 to 8 times during 1 to 4 years in accordance with needs and state of the water body. In stews, in order to increase fish production, it is applied only in the course of the breeding cycle.  

With respect to its considerably high CFU (colony-forming units), i.e. volume of microorganisms, relatively small amount of is needed to achieve maximum results. The CFU value determines number of fertile bacteria (i.e. overall microbial activity) and is directly proportional to the quality and effectiveness of the product. It is a 100% efficient preparation with its certificated number of CFU fully conformable with SANAS tests and the highest international standards. During the period of application and functioning of the product it is not necessary to take any quarantine measures related to swimming and consuming caught fish.