PRŮMYSLOVÉ ČOV / WWTP

English below

Průmyslové čistírny odpadních vod – profesionální biologická péče  

 

Firma SUBIO EKO s.r.o. vyrábí a nabízí velmi silné a unikátní směsi přírodních mikroorganizmů a enzymů řady Profi, které nacházejí vynikající uplatnění v problematice čistění odpadních vod.

Upraví čistící procesy.

Zajistí dobrý chod čistírny odpadních vod.

Zpracují nadbytečné čistírenské kaly.

Tyto biologické směsi mají schopnost účinně rozkládat organické materiály v průmyslových a komunálních odpadních vodách.

Bakteriální kmeny jsou poskládány a speciálně vybrány tak, aby se jejich schopnost produkovat širokou škálu enzymů, potřebných k úplnému rozkladu organických látek, efektivně promítla v čištění odpadní vody.  Za krátkou dobu vytvoří velmi účinnou populaci a dochází tak ke zvýšení efektivity čistírny ve velmi krátkém čase.

Kmeny mají schopnost vytvářet strukturu a to se promítá ve vynikajících výsledcích na výstupech čistíren odpadních vod.

Přípravek je složen zejména z aerobních a fakultativních bakteriálních kmenů, a je tak velmi variabilní při použití ve všech částech čistírenských zařízeních.

 • Snižuje hladinu CHSK
 • Redukuje BSK
 • Redukuje H2S, amoniak a jiné jedovaté plyny
 • Rozkládá organickou hmotu
 • Snižuje odkalovací frekvenci
 • Odstraňuje zápach
 • Šetří provozní náklady
 • Ekonomický
 • Hygienický

 

Zde jsou další příklady využití biopřípravků řady Profi:

 • Nastartování nebo obnovení chodu čistírny odpadních vod pomocí velmi silných bakteriálních kmenů s extrémní množivostí.

Výhoda: není třeba dovážet kal z jiných zařízení – úspora nákladů, nepřenášení problémů z jiného zařízení.

 • Nastartování biologické činnosti v čistírnách odpadních vod.

Výhoda: využití přírodní síly mikroorganizmů k rychlému nastavení biomasy tak, aby byla schopna rozkládat organické složky komunálních odpadních vod.

 • Šokové obnovení procesu biologického rozkladu.

Výhoda: velmi efektivní rozklad organické hmoty na CO2 a H2O.

 • Eliminace pěnivosti v aktivačních nádržích.

Výhoda: jednoduché dávkování vybraných přírodních enzymů.

 • Zlepšení vlastností aktivačního kalu v bioreaktoru.

Výhoda: nárůst kvalitní biomasy, proces probíhá v aktivačních nádržích, kde mikroorganismy neustále cirkulují s odpadní vodou a vytváří shluky, tzv. vločky.

 • Odstranění většinu biologicky rozložitelného organického znečištění i sloučenin dusíku a fosforu. Zlepšení stavu odpadní vody v dosazovacích nádržích.

Výhoda: Není třeba použití silových chemických přípravků.

 • Eliminace zápachu!

Výhoda: Zlepšení ovzduší v čistírně odpadní vody a jejím okolí.

 • Bioplynová stanice součástí ČOV.

Výhoda: jestliže je bioplynová stanice součástí čistírny odpadních vod, množství bioplynu se pravidelným aplikováním našich biopřípravků zvýší o 15 – 30%. Výše nárůstu bioplynu je závislá a odvíjí se dle složení vstupních surovin! 

 • Využití přebytečných separovaných kalů z ČOV.

Výhoda: na základě naměřených hodnot a dle rozboru konkrétního čistírenského kalu, může být organický přebytek z ČOV využit a následně, pomocí speciálních bakteriálních kultur, zpracován jako substrát, hnojivo či bio-hnojivo.

 • Sanace odpadní vody na výstupu.

Výhoda: aplikuje se na konci čistírenského procesu před vypouštěním do vodních toků, eliminuje narušení biologické rovnováhy okolních vod.

 

Uplatnění nacházejí: v provzdušňovaných lagunách, v odkalovacích a vyhnívacích nádržích, v oxidačních příkopech a v rotačních biologických nosičích, v sekvenčních dávkovacích  reaktorech, v odstranění nepříjemných zápachů, atd..

Aplikace těchto biopřípravků je vždy řešena individuálně. Je podložena technickými údaji odpadního zařízení. Dávkovací předpis je tedy zpracován dle dodaných ukazatelů a bývá součástí předběžné nabídky.

Technické oddělení firmy SUBIO EKO s.r.o. poskytuje biologické poradenství a servis na základě Vámi dodaných konkrétních údajů.

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na e-mailové adrese subio@subio.cz

Nabízíme ke stažení a k vyplnění dotazník, kde můžete odpovědět na námi položené otázky, které pomohou k vyřešení Vašich možných problémů při čištění odpadní vody a přispějí ke stanovení konkrétního dávkování našich biologických produktů. Dotazník ke stažení ZDE

DOTAZNÍK VYPLŇUJTE JEN V TOM PŘÍPADĚ, ŽE MÁTE OPRAVDU VÁŽNÝ ZÁJEM UPRAVIT A ČISTIT PRŮMYSLOVÉ ČI KOMUNÁLNÍ ODPADNÍ VODY EKOLOGICKÝM ZPŮSOBEM.

Firma SUBIO EKO s.r.o. řeší problematiku ekologického čištění odpadních vod po celém světě a její tým bude velmi potěšen Vašim rozhodnutím podpořit ekologické čištění odpadních vod a do budoucna tak cílit na zlepšování životního prostředí.

Bezpečnost výrobku: Bakteriální kmeny jsou vyráběny jako jednotlivé čisté kultury stabilizované na obilném nosiči. Díky rozsáhlým kontrolám v průběhu procesu kultivace je zajištěna čistota a kvalita produktu.

Mikroorganizmy obsažené byly všechny izolovány z přírodního prostředí. Nejsou v žádném případě geneticky modifikovány.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Industrial Wastewater Treatment Plants


- Professional Biological Care

SUBIO EKO s.r.o. produces and offers very strong and unique mixtures of natural microorganisms and enzymes of the Profi series, which find highly effective use in dealing with wastewater treatment issue.

 • Regulates cleaning processes
 • Ensures good operation of wastewater treatment plants
 • Process excess sewage sludge

These biological mixtures are able to effectively break down organic materials in industrial and municipal wastewater.

The bacterial strains are assembled and specially selected to ensure that their ability to produce a wide range of enzymes, necessary for the complete degradation of organic materials, is effectively reflected in the treatment of wastewater.

They produce a very efficient population in a very short time, thus increase the efficiency of the treatment plant before long.

The ability of the strains to form structure result in excellent results at the outlets of the wastewater treatment plants.

The formulation is composed mainly of aerobic and facultative bacterial strains and, hence, and its use in all parts of the treatment plant is versatile.

 

 • Reduces COD levels
 • Reduces BOD
 • Reduces H2S, ammonia and other toxic gases
 • Decomposes organic matter
 • Reduces sludge frequency
 • Eliminates odour
 • Saves operating costs
 • Economical
 • Hygienic

 

Further examples of the Profi bio-preparations use:

 • Start up or restart of a wastewater treatment plant using very strong bacterial strains with extreme multiplication

Advantage:No need to import sludge from other plants, which means cost savings, no transfer of problems from another plant.

 • Starting biological activities in wastewater treatment plants

Advantage: Harnessing the natural power of micro-organisms to rapidly regulate biomass to be able to break down the organic components of   municipal wastewater

 • Shock resumption of the biodegradation process
 • Reactivation

Advantage: Very efficient decomposition of organic matter into CO2 and H2O

 • Elimination of foaming in activation tanks

Advantage: Simple dosing of selected natural enzymes

 • Improvement of the properties of the activation sludge in the bioreactor

Advantage: Increase in quality biomass; the process takes place in activation tanks where micro-organisms continuously circulate with the wastewater and form clumps, i.e., flocs as it is called

 • Most of the biodegradable organic pollution as well as nitrogen and phosphorus compounds are removed
 • Improving the condition of wastewater in the recharge basins

Advantage: No need for the use of force chemicals

 • Odour elimination!

Advantage: Improved air quality inside and around the wastewater treatment plant

 • Improvement of the quality of the wastewater treatment plant.

Advantage: If the biogas plant is a part of the wastewater treatment plant, the amount of biogas will increase by 15 - 30% by regular application of our biogas preparations. The amount of biogas increase depends on the composition of the feedstock! 

 • Utilization of surplus separated sludge from wastewater treatment plants

Advantage: Based on the measured values and according to the analysis of the specific sewage sludge, the organic surplus from the WWTP can be used and subsequently, with the help of special bacterial cultures, processed as substrate, fertilizer, or bio-fertilizer.

 • Sanitation of the effluent outlet

Advantage:Applied at the end of the treatment process before discharge into watercourses, it eliminates disturbance of the biological balance of the surrounding waters.

 

The Profi bio-preparations find their use in aerated lagoons, sludge and digestion tanks, oxidation ditches rotating biological carriers, sequential dosing reactors, where there is a need to remove unpleasant odours, etc…

The application of these biologics is always dealt with individually. It is based on the technical data of the waste facility. The dosing prescription is therefore prepared according to the supplied indicators and is usually a part of the preliminary offer.

The technical department of SUBIO EKO s.r.o. renders bio-consulting service based on the specific data you provide.

Should you be interested in our products or services, please do not hesitate to contact us at the following e-mail address  subio@subio.cz

Our website offers you a downloadable questionnaire. In case you decide to fill it in and answer a few questions asked by us, we will be able to find an optimal solution to your specific problems and requirements, as well as to tailor a dosage of our biological products for you. Download the questionnaire

PLEASE FILL IN THE QUESTIONNAIRE ONLY IF YOU ARE SERIOUSLY INTERESTED IN TREATING AND PURIFYING INDUSTRIAL OR MUNICIPAL WASTEWATER IN AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY WAY.

 

SUBIO EKO s.r.o. addresses the issue of ecological wastewater treatment worldwide and its team will be very pleased with your decision to support ecological wastewater treatment and thus to aim at improving the environment in the future.

 

Product Safety:

The bacterial strains are produced as single pure cultures stabilized on a cereal carrier. Extensive controls during the cultivation process ensure the purity and quality of the product.

The microorganisms contained have all been isolated from the natural environment. They are in no way genetically modified.