LASEROVÉ ČIŠTĚNÍ - LASER CLEANING

English below

EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ POVRCHŮ LASEREM

Zařízení P-laser funguje na principu použití krátkého impulsu laserového světla jakožto funkčního prvku. Když světlo přichází do kontaktu s povrchem, vrstva nečistoty a pod ní se nacházející oxidy pohlcují světelnou energii. Díky této metodě se odstraňuje okysličená vrstva nečistoty a nezůstávají po ní žádné zbytky. Podkladový materiál (hlavně kov) neabsorbuje energii, a proto není touto metodou nijak poškozen.

Použití

• čištění forem pro plasty, gumu atd.

• čištění tiskařských válců

• odstraňování povlaků PVD, CVD, DLC

• odstraňování koroze

• odstraňování oxidů

• odmašťování

• čištění pečících plechů

• možnost selektivního odstraňování různých druhů vrstev

Výhody zařízení P-laser

  • Šetrné k životnímu prostředí - Bezodpadová, zelená technologie
  • Bezkontaktní metoda - Čištění probíhá v určité vzdálenosti od aplikace
  • Plná mobilita -Zařízení je vybaveno zdrojem optických vláken a díky tomu je jeho konstrukce mnohem kompaktnější
  • Nízké náklady na provoz -Jediným nákladem na provoz je zdroj energie. Záruka na zdroj laseru je až 50.000h
  • Žádný hluk -Čištění laserem je velmi tichým procesem. Nevyžaduje používání prostředků k ochraně sluchu.
  • Čištění na sucho -Technologie čištění laserem probíhá zcela bez použití tekutin
  • Spolehlivost - Zařízení P-laser jsou charakteristické nízkou poruchovostí
  • Automatika - Možnost snadné integrace laseru s pohyblivým laserem nebo robotem

 

          

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ECOLOGICAL LASER SURFACE CLEANING

The P-laser device works on the principle of using a short pulse of laser light as a functional element. When light comes into contact with the surface, the layer of dirt and the oxides below it absorb light energy. Thanks to this method, the oxidized layer of dirt is removed and no residues remain. The base material (mainly metal) does not absorb energy and is therefore not damaged in any way by this method.

mceclip1-2

Use

cleaning molds for plastics, rubber, etc.

• cleaning the printing cylinders

• PVD, CVD, DLC coatings removal

• corrosion removal

• oxide removal

• degreasing

• cleaning the baking trays

• possibility of selective removal of different types of layers

 mceclip3-1

 

Advantages of the P-laser device

Environmentally friendly - Waste-free, green technology


Contactless method - Cleaning takes place at a certain distance from the application


Full mobility - The device is equipped with a source of optical fibers and thanks to that its construction is much more compact


Low operating costs - The only operating cost is the energy source. The warranty on the laser source is up to 50,000 hours


No noise - Laser cleaning is a very quiet process. It does not require the use of hearing protection.


Dry cleaning - Laser cleaning technology is completely fluid-free


Reliability - P-laser devices are characterized by low failure rates


Automation - Possibility of easy integration of the laser with a moving laser or robot

mceclip0            mceclip0-3