ČIŠTĚNÍ SUCHÝM LEDEM / DRY ICE CLEANING

English below

PRŮMYSLOVÉ ČÍŠTĚNÍ SUCHÝM LEDEM


Bez detergentů, bez poškození, bez prostojů

Jsme distributorem moderních čistících strojů na suchý led od společností HoreCO2, Polartech a White-Lion. Prodáváme stroje ovládané manuálně nebo poloautomaticky a automaticky využívající roboty. Nabízíme servis strojů, a také služby průmyslového čištění suchým ledem. Čištění suchým ledem je revoluční proudovou metodou, při které se jako čisticí prostředek používají granule suchého ledu – oxidu uhličitého ve stlačené formě. Tato technika umožňuje rychle se zbavit nežádoucí špíny ze strojů, zařízení, forem a mechanických prvků, bez přerušení jejich provozu. Jemně a efektivně odstraňuje zbytky produktů, maziv, olejů, prachu, rzí, zbytků lepidel, barev a laků, stejně jako sazí a sedimentů po požárech.

 

 • gumárenský průmysl
 • zpracování plastů
 • služby údržby
 • zpracování polyuretanové pěny
 • zpracování asfaltových hmot
 • čištění klimatizací
 • elektromechanika a automobilový průmysl
 • tisk
 • dopravní systémy a dopravníky

 

Technologie čištění IceTech využívá suchý led
s hustotou 1,1 do 1,4 g/cm3 v teplotě
-79°C a tlaku od 2 do 16 bar. Zrnka suchého ledu jsou vyhozena pomocí
stlačeného vzduchu a nečistoty zasahují obrovskou rychlostí a silou. Využívají
při tři efekty:

 

 • Kinetický efekt - stlačený vzduch zrychluje granule suchého ledu na rychlost zvuku; když se dostanou do kontaktu s nečistotami, tak je rozdrtí a uvolní
 • Tepelný efekt - nízká teplota suchého ledu (-79oC) způsobuje křehkost nečistot, vytváří se trhliny, což usnadňuje jejich odstranění
 • Sublimace - suchý led proniká vrstvou nečistot a okamžitě se odpařuje a zvyšuje tím objem nečistot zhruba 700 krát. Prostřednictvím této reakce je nečistota odtržená od povrchu, který má být vyčištěn.

 

Výhody proudového čištění suchým ledem

 • MultifunkčnostMůžete odstraňovat nečistoty i z velmi těžko přístupných míst jako jsou řetězy a mechanické systémy.
 • Žádný druhotný odpad - Odstraněné nečistoty jsou jediným odpadem procesu čištění.
 • Kontinuita provozu zařízení -Údržba strojů je možná během jejich provozu bez demontáže a přerušení výroby.
 • Suchý čistící proces - Suchý led se okamžitě po kontaktu s čištěným povrchem odpařuje, aniž by prošel kapalnou fází
 • Redukce nákladů - Čištění eliminuje poplatky za zpracování nebezpečného odpadu, snižuje provozní náklady tím, že snižuje spotřebu energie a prodlužuje životnost strojů.
 • Ochrana životního prostředí a zdraví zaměstnanců - Metoda nevyžaduje žádné chemické látky a není toxická.
 • Ochrana čištěných povrchů - Čištění je neabrazivní. Povrchy nejsou broušeny, jako při používání ocelových kartáčů, špachtlí nebo pískování
 • Zlepšení kvality výroby - Zařízení po údržbě funguje efektivněji

Prodáváme stroje na výrobu suchého ledu tzv. generátory pro výrobu granulí s průměrem 3 mm a 16 mm, a také pláty (kvádry) využitelné v přepravě mj. potravin. Pro lehčí používání nabízíme stroje na stlačený CO2. Pomáháme přizpůsobit vhodné řešení pro různé využití. Nabízíme širokou škálu čistících trysek (kulaté, ploché, kombinované) a difúzních koncovek. Pružné hadice pro stroje v 5 různých konfiguracích poskytují odolnost a maximální čistící výkon. Na speciální objednávku dodáváme teflonové hadice.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DRY ICE CLEANING

No detergents, no damage, no downtime

We are a distributor of modern dry ice cleaning machines from HoreCO2, Polartech and White-Lion. We sell machines controlled manually or semi-automatically and automatically using robots. We offer machine service, as well as industrial dry ice cleaning services. Dry ice cleaning is a revolutionary jet method in which dry ice granules - bottle oxide in compressed form - are used as a cleaning agent. This technique allows you to quickly get rid of unwanted dirt from machines, equipment, molds and mechanical elements, without interrupting their operation. Gently and effectively look for product residues, lubricants, oils, dust, rust, adhesive residues, paints and varnishes, as well as soot and sediments after fires.

 mceclip2

 • rubber industry

 • plastics processing

 • maintenance services

 • polyurethane foam processing

 • processing of asphalt materials

 • air conditioning cleaning

 • electromechanics and automotive industry 

 • to print

 • conveyor systems and conveyors

mceclip1

ceTech cleaning technology uses dry ice with a density of 1.1 to 1.4 g / cm3 at
-79 ° C and pressure from 2 to 16 bar. Dry ice grains are discarded with
compressed air dirt strikes with tremendous speed and force. They take advantage
with three effects:

 

Kinetic effect - compressed air accelerates dry ice granules to the speed of sound; when they come in contact with dirt, it crushes and releases it.


Thermal effect - low temperature of dry ice (79oC) contains brittleness of impurities, cracks are formed, which ensures their removal


Sublimation - dry ice penetrates the dirt layer and immediately evaporates, increasing the volume of dirt about 700 times. Through this reaction, the dirt is detached from the surface to be cleaned.

mceclip3

Advantages of jet cleaning with dry ice

Multifunctionality - You can remove dirt even from very hard-to-reach places such as chains and mechanical systems.


No secondary waste - Removed impurities are the only waste in the cleaning process.


Continuity of equipment operation - Maintenance of machines is possible during their operation without removal and interruption of production.


Dry cleaning process - Dry ice evaporates immediately after contact with the cleaned surface without going through a phase.


Cost reduction - We clean fees for hazardous waste treatment, reduce operating costs by reducing energy consumption and extending machine life.


Environmental protection and employee health - The environmental method does not contain any chemicals and is not toxic.


Protection of cleaned surfaces - Cleaning is non-abrasive. Surfaces are not sanded, as when using steel brushes, spatulas or sandblasting


Improving production quality - Equipment works more efficiently after maintenance


We sell machines for the production of dry ice, so-called generators for the production of granules with a diameter of 3 mm and 16 mm, as well as plates (blocks) usable in the transport of food, among other things. To simplify the use of the CO2 pressurized machine. We help to adapt a suitable solution for different uses. We offer many different cleaning nozzles (round, flat, combined) and diffusion nozzles. Flexible hoses for machines in 5 different configurations provide durability and maximum cleaning performance. We supply Teflon hoses on special order.